Hore
Otváracie hodiny

Otváracie hodiny centra
Otváracie hodiny OC Galéria Martin

Obchody
Po – Ne : 8:00 – 20:00

Billa a dm drogeria
Po – So : 7:00 – 20:00, Ne 8:00 – 20:00

Reštauračne prevádzky
Po – Pia : od – 10:00, So – Ne od – 12:00

Klikni na „Viac“ kde nájdeš viac info

VIAC
Ako sa k nám dostať

OC Galéria Martin je dostupné autom, mestskou hromadnou dopravou, bicyklom aj peši.

Pešo
podchodom z Francisciho ulice, ďalej z ulice Daxnerova a z Námestia SNP.

Auto
OC Galéria Martin ponúka svojim návštevníkom bezplatné parkovanie na 2.  poschodí s prístupom z križovatky ulíc Mudroňova a Daxnerova

Pešo

podchodom z Francisciho ulice, ďalej z ulice Daxnerova a z Námestia SNP.

MHD zastávky

NEMOCNICA: 07, 10, 11, 12, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 31, 33, 34, 40, 41, 42, 44, 50, 51, 55, 56, 62
HOTEL TURIEC: 07, 10, 11, 12, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 31, 33, 34, 40, 41, 44, 50, 51, 52, 55, 56, 62

Vlak

8 minút pešo z vlakovej stanice Martin

VIAC
P Parkovanie

Auto

OC Galéria Martin ponúka svojim návštevníkom bezplatné parkovanie na 2.  poschodí s prístupom z križovatky ulíc Mudroňova a Daxnerova

Parkovisko je od 1.4.2018 spoplatnené

Automaty na platbu parkovacích lístkov nájdete pri vstupoch z parkoviska (eskalátory, výťahy) do OC Galéria Martin

Sadzobník parkoviska

Prvé dve hodiny:Zdarma
Každá ďalšia načatá hodina:1,50€

 

Bicykel

Cyklisti môžu svoje bicykle zaparkovať v stojanoch pri hlavnom vchode z Námestia SNP.

Nabíjacia stanica

Na parkovisku OC Galéria Martin sa nachádza nabíjacia stanica pre elektromobily prístupná v čase 7:00 – 21:00

Mapa obchodného centra

Podmienky spotrebiteľskej súťaže – Súťaž o Valentínsky pobyt

Pravidlá súťaže Odfoť sa a vyhraj Valentínsky pobyt (ďalej len „Pravidlá”) sú jediným záväzným dokumentom, ktorý ich upravuje podrobne (ďalej „Súťaž“) tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené. V skrátených verziách môžu byť tieto Pravidlá uvedené aj na informačných materiáloch (napr. letákoch, plagátoch), na webovej stránke www.galeriamartin.sk. Tieto pravidlá môžu byť zmenené výlučne formou písomných dodatkov podpísaných Usporiadateľom. Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani realizovaná spoločnosťou Facebook Inc. Instagram, a nie je s ňou nijako spojená.

Usporiadateľ súťaže: Usporiadateľom súťaže je prevádzkovateľ nákupného centra OC Galéria Martin: GALÉRIA MARTIN, s.r.o., IČO 48115711, Námestie SNP 2497, 960 01 Zvolen (ďalej len „Usporiadateľ“). Usporiadateľ súťaže vydáva tieto Pravidlá Súťaže.

Účastníkom súťaže sa môže stať každá fyzická osoba s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky staršia ako 18 rokov, ktorá je registrovaná na sociálnej sieti Instagram (https://www.instagram.com), alebo Facebook (https://www.facebook.com) má po celú dobu súťaže aktívny svoj účet na sociálnej sieti a splní stanovené pravidlá súťaže (ďalej tiež „účastník“ alebo „súťažiaci“).Usporiadateľ vloží status s podmienkami zapojenia sa do súťaže. Výhercovia súťaže budú vyhlásení prostredníctvom komentára pod súťažným statusom. Výherca bude tiež kontaktovaný správou a vyzvaný, aby zaslal svoje kontaktné údaje prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti alebo mailu – a to za účelom zaslania výhry, resp. dohody so zástupcom spoločnosti GALÉRIA MARTIN s.r.o. o prevzatí výhry. Pokiaľ výherca svoje kontaktné údaje nepošle, prepadá výhra Usporiadateľovi.


Trvanie Súťaže: Súťaž sa uskutoční v termíne od 31. 01. 2022 11:00 hod do 14. 02. 2022 do 22:00.

Výhra: Darčekový poukaz na pobyt „Pieris Pohoda“ na 3 dni/2 noci v hoteli Pieris*** – pobyt v apartmáne (Suite Mini) s polpenziou, vstupom do Wellness Pieris a aj so vstupom do wellness v Grand hoteli Permon. Podrobný popis pobytu tu: https://www.podbanskeresort.sk/hotel-pieris/akciove-pobyty/pieris-pohoda/ . Platnosť poukazu je 1,5 roka odo dňa vystavenia.

Výherca nemá nárok na výmenu výhry za peňažnú hotovosť, či iný́ druh výhry, než ten, ktorý mu bol určený Usporiadateľom v rámci žrebovania.

V prípade, ak Účastník splnil súťažné zadanie, bude automatický zaradený do žrebovania

Podmienky zaradenia do žrebovania: Účastníkom sa stane každý, kto splní podmienku byť účastníkom. Výhercovia budú o svojej výhre informovaní formou správy cez sociálne siete. Cenu si prevezmú osobne na správe obchodného centra Galérie Martin najneskôr 30 dní od dátumu ukončenia súťaže. V opačnom prípade strácajú nárok na výhru.

Vyhlásenie o spracovaní osobných údajov: Účasťou v súťaži súťažiaci dobrovoľne udeľuje organizátorovi (prevádzkovateľovi v zmysle zákona o ochrane osobných údajov) súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi poskytol počas trvania súťaže, ako aj v súvislosti s prípadným odovzdaním cien na účely zaradenia do súťaže, jej vyhodnotenia a doručenia výhry. Súťažiaci má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje výhercu v rozsahu a na dobu potrebnú na doručenie výhry, nie však dlhšie ako 2 mesiace. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný. Odvolanie súhlasu počas trvania súťaže je účinné okamihom jeho doručenia organizátorovi a má za následok vylúčenie súťažiaceho zo súťaže.

Pre ďalšie informácie môžu Účastníci Súťaže kontaktovať Usporiadateľa na e-mailovej adrese info@galeriamartin.sk.

– Osobitné ustanovenia

Výherca zodpovedá za zdanenie výhry v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené samotným výhercom .

Usporiadateľ súťaže si výhradzuje právo Pravidlá kedýkoľvek zmeniť, Súťaž skrátiť, predĺžiť, odložiť, prerušiť či bez náhrady ukončiť. Zmenu Pravidiel Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní na stránke www.galeriamartin.sk

Výsledky Súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať cenu vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určil Usporiadateľ a namiesto výhier nie je možné požadovať peňažné plnenie. Usporiadateľ Súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním. Súťažiaci berú na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné vymáhať.

Tento štatút súťaže nadobúda platnosť a účinnosť dňom 31.01.2022