Prevádzkový poriadok

GALÉRIAMARTIN GALÉRIAMARTIN GALÉRIAMARTIN GALÉRIAMARTIN GALÉRIAMARTIN GALÉRIAMARTIN GALÉRIAMARTIN GALÉRIAMARTIN GALÉRIAMARTIN GALÉRIAMARTIN GALÉRIAMARTIN GALÉRIAMARTIN GALÉRIAMARTIN GALÉRIAMARTIN GALÉRIAMARTIN GALÉRIAMARTIN GALÉRIAMARTIN GALÉRIAMARTIN GALÉRIAMARTIN GALÉRIAMARTIN GALÉRIAMARTIN GALÉRIAMARTIN GALÉRIAMARTIN GALÉRIAMARTIN GALÉRIAMARTIN GALÉRIAMARTIN GALÉRIAMARTIN GALÉRIAMARTIN GALÉRIAMARTIN GALÉRIAMARTIN GALÉRIAMARTIN GALÉRIAMARTIN GALÉRIAMARTIN GALÉRIAMARTIN GALÉRIAMARTIN GALÉRIAMARTIN GALÉRIAMARTIN GALÉRIAMARTIN GALÉRIAMARTIN GALÉRIAMARTIN GALÉRIAMARTIN GALÉRIAMARTIN GALÉRIAMARTIN GALÉRIAMARTIN GALÉRIAMARTIN GALÉRIAMARTIN GALÉRIAMARTIN GALÉRIAMARTIN GALÉRIAMARTIN GALÉRIAMARTIN GALÉRIAMARTIN GALÉRIAMARTIN GALÉRIAMARTIN GALÉRIAMARTIN GALÉRIAMARTIN GALÉRIAMARTIN GALÉRIAMARTIN GALÉRIAMARTIN GALÉRIAMARTIN GALÉRIAMARTIN GALÉRIAMARTIN GALÉRIAMARTIN GALÉRIAMARTIN GALÉRIAMARTIN GALÉRIAMARTIN GALÉRIAMARTIN GALÉRIAMARTIN GALÉRIAMARTIN GALÉRIAMARTIN GALÉRIAMARTIN GALÉRIAMARTIN GALÉRIAMARTIN GALÉRIAMARTIN GALÉRIAMARTIN GALÉRIAMARTIN GALÉRIAMARTIN GALÉRIAMARTIN 

Pravidlá správania v areáli Obchodného centra Galéria Martin

Vážení zákazníci, dovoľte nám, aby sme Vás v mene Správy privítali v obchodnom centre Galéria Martin (ďalej iba „OC“ alebo „Centrum“). Je našim prianím, aby pre Vás aj ostatných kupujúcich bola návšteva OC príjemným zážitkom. Správa OC kontroluje a zodpovedá za dodržiavanie základných noriem správania sa návštevníkov OC tak, aby nebola narušená jeho plynulá prevádzka a ostatní návštevníci neboli rušení, či obťažovaní pri pohodlnom nakupovaní. V prípade zistenia akýchkoľvek incidentov, či porušení zákazu činností uvedených v bodoch návštevného poriadku OC je strážna služba OC povinná okamžite zasiahnuť proti porušovateľom týchto zákazov. Objekt OC Galéria Martin je súkromným majetkom a v budove, na parkovisku a na priľahlých plochách je zakázané:

1)            Používať fyzické násilie, neslušné výrazy a gestá alebo výrazy, či iné prejavy hanobiace rasu, náboženstvo alebo etnikum, v dôsledku ktorých by mohlo dôjsť k výtržnostiam, poprípade by sa mohli dotknúť ostatných kupujúcich.

2)            Nosiť strelné zbrane a iné zbrane v budove v celom areáli Centra.

3)            Fyzicky alebo ústne sa vyhrážať akejkoľvek osobe, vyvolávať bitky, pľuť, obťažovať ostatných hlukom, pachom alebo nadmerne hlasným správaním, sledovať iných zákazníkov alebo používať slová a gestá s výrazným sexuálnym podtónom: rovnako nie je dovolené akékoľvek iné správanie vyvolávajúce výtržnosti a ohrozujúce, či obmedzujúce ostatných zákazníkov Centra alebo obchodné účely zariadení.

4)            Behať, jazdiť na kolieskových korčuliach, kolobežkách, skateboarde alebo bicykli vo vnútri Centra, vstupovať s bicyklom, s elektrobicyklom, elektorkolobežkou do Centra, brániť voľnému priechodu zákazníkov alebo ho narušovať, brániť výhľadu na akékoľvek vystavené produkty alebo

sa zhromažďovať za účelom rušenia verejného poriadku alebo páchania akýchkoľvek nezákonných činov.

5)            Odhadzovať odpadky, či odkladať papier, sklo alebo čokoľvek iné v Centre mimo označených odpadových nádob.

6)            Znehodnocovať, poškodzovať alebo ničiť majetok, ktorý je súčasťou Centra, či ktorý je v ňom umiestnený a patrí Centru, jeho zákazníkom alebo nájomcom. V prípade poškodenia majetku má správa centra právo požadovať peňažnú náhradu vzniknutých škôd.

7)            Písať, striekať sprejom, škriabať alebo akýmkoľvek spôsobom vytvárať grafity na majetku Centra.

8)            Kričať, spievať, hrať na hudobný nástroj, púšťať hudbu alebo používať akýkoľvek spôsob komunikácie, ktorý vytvára hluk obťažujúci alebo rušiaci verejnosť bez predchádzajúceho písomného súhlasu správy Centra.

9)            Prevádzkovať obchodné alebo neobchodné aktivity v priestoroch Centra bez predchádzajúceho písomného súhlasu správy Centra.

10)         Dožadovať sa peňazí alebo iných príspevkov, či darov alebo rozdávať akýkoľvek obchodný, inzertný, či propagačný materiál a ponúkať vzorky produktov, ktoré sa predáva, dostáva alebo získava výmenou za finančný dar alebo príspevok, pokiaľ k tomu nebolo vydané písomné povolenie správy Centra.

11)         Nebyť plne oblečený, nebyť obutý alebo byť oblečený spôsobom, ktorý by urážal verejnosť.

12)         Konzumovať alkohol mimo miest pre konzumáciu alkoholu zvlášť vyhradených, vstupovať do objektu OC pod vplyvom alkoholu, omamných a psychotropných látok.

13)         Vynášať z priestorov foodcourtu na 2NP Centra do nájomnej jednotky či inam v rámci Centra riad, príbory, tácky, či akýkoľvek iný inventár, ktorý je súčasťou gastro prevádzok alebo foodcourtu, a to na akýkoľvek dlhý čas.

14)         Vyberať a jesť nedojedené zvyšky jedál odložených v odkladacích boxoch na to určených v priestorov foodcourtu na 2NP Centra.

15)         Držať, predávať alebo užívať narkotiká, omamné a psychotropné látky v priestoroch Centra.

16)         V celom objekte platí ZÁKAZ FAJČENIA!! Fajčenie je povolené iba na miestach vyhradených majiteľom a správcom objektu.

17)         Sedieť na kvetinových miestach či nádobách na odpad, miestach na to neurčených.

18)         Poškodzovať a zasahovať do rastlín a zelených plôch v Centre, a priľahlých zelených plochách a terasách.

19)         Vstupovať do budovy so zvieratami.

20)         Úmyselne poškodzovať akékoľvek bezpečnostné zariadenie alebo vecné prostriedky požiarnej ochrany a požiarne bezpečnostné zariadenia v Centre.

21)         Na parkovisku a komunikáciách Centra umývať motorové vozidlá, uskutočňovať opravy, ponúkať vozidlá na predaj, poskytovať hodiny jazdy vozidlom, parkovať mimo prevádzkovú dobu.

22)         Vyťahovať predmety z nádob alebo košov na odpadky.

23)         Ležať alebo spať v obchodnej časti a toaletách OC.

24)         Predávať žreby či usporadúvať charitatívne lotérie, prevádzkovať predaj, vylepovať a rozdávať letáky bez platného povolenia správy Centra.

25)         Usporadúvať demonštrácie.

26)         Ničiť a poškodzovať toalety v Centre, odhadzovať nepatričné predmety do toaletných mís a plytvať vodou a hygienickými potrebami.

27)         Používať zábavnú pyrotechniku.

28)         Parkovať mimo určené miesta pre státie osobných automobilov, vjazd na parkovisko a parkovanie vozidiel s hmotnosťou nad 3,5 t je úplne zakázané.

29)         Ďalej žiadame všetkých pracovníkov a návštevníkov Centra, aby vzali na vedomie, že:

                – Vonkajšie a vnútorné priestory Centra sú monitorované 24 hodín denne kamerovým systémom so záznamom.

                – Správa Centra si vyhradzuje právo zakázať prístup do areálu Centra komukoľvek, kto akokoľvek poruší tu uvedené Pravidlá       správania.

                – Pohyb mladistvých detí mladších ako 12 rokov bez sprievodu dospelej osoby nie je v Centre povolený.

Prajeme Vám príjemný pobyt v OC Galéria Martin.

Sledujte nás!

Odoberajte náš newsletter!

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Nahoru