Hore
Otváracie hodiny

Otváracie hodiny centra
Otváracie hodiny OC Galéria Martin

Obchody
Po – Ne : 8:00 – 20:00

Billa a dm drogeria
Po – So : 7:00 – 20:00, Ne 8:00 – 20:00

Reštauračne prevádzky
Po – Pia : od – 10:00, So – Ne od – 12:00

Klikni na „Viac“ kde nájdeš viac info

VIAC
Ako sa k nám dostať

OC Galéria Martin je dostupné autom, mestskou hromadnou dopravou, bicyklom aj peši.

Pešo
podchodom z Francisciho ulice, ďalej z ulice Daxnerova a z Námestia SNP.

Auto
OC Galéria Martin ponúka svojim návštevníkom bezplatné parkovanie na 2.  poschodí s prístupom z križovatky ulíc Mudroňova a Daxnerova

Pešo

podchodom z Francisciho ulice, ďalej z ulice Daxnerova a z Námestia SNP.

MHD zastávky

NEMOCNICA: 07, 10, 11, 12, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 31, 33, 34, 40, 41, 42, 44, 50, 51, 55, 56, 62
HOTEL TURIEC: 07, 10, 11, 12, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 31, 33, 34, 40, 41, 44, 50, 51, 52, 55, 56, 62

Vlak

8 minút pešo z vlakovej stanice Martin

VIAC
P Parkovanie

Auto

OC Galéria Martin ponúka svojim návštevníkom bezplatné parkovanie na 2.  poschodí s prístupom z križovatky ulíc Mudroňova a Daxnerova

Parkovisko je od 1.4.2018 spoplatnené

Automaty na platbu parkovacích lístkov nájdete pri vstupoch z parkoviska (eskalátory, výťahy) do OC Galéria Martin

Sadzobník parkoviska

Prvé dve hodiny:Zdarma
Každá ďalšia načatá hodina:1,50€

 

Bicykel

Cyklisti môžu svoje bicykle zaparkovať v stojanoch pri hlavnom vchode z Námestia SNP.

Nabíjacia stanica

Na parkovisku OC Galéria Martin sa nachádza nabíjacia stanica pre elektromobily prístupná v čase 7:00 – 21:00

Mapa obchodného centra

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV V SPOLOČNOSTI GALÉRIA MARTIN, s.r.o.

 

v tomto dokumente (ďalej iba „Zásady ochrany osobných údajov“) nájdete informácie o zásadách ochrany osobných údajov a ďalších spracúvaných údajoch v spoločnosti GALÉRIA MARTIN, s.r.o., IČO: 48 115 711, so sídlom Námestie SNP 2497, 960 01 Zvolen, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka 27963/S (ďalej iba „prevádzkovateľ).

 

V týchto Zásadách ochrany osobných údajov Vás informujeme v rozsahu stanovenom aplikovateľnými právnymi predpismi, najmä v rozsahu všeobecného nariadenia Europského parlamentu a Rady Európskej únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, tiež známe pod skratkou GDPR – General Data Protection Regulation, ďalej Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý ruší zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a dve vyhlášky úradu ( č.164/2013 Z.z. a č. 165/2013 Z.z.) a o zrušení smernice 95/46/ES.

 

Naša spoločnosť spracúva osobné údaje fyzických osôb, ktoré sú našimi zákazníkmi/klientami, spoločníkmi, obchodnými partnermi, dodávateľmi, odberateľmi, zamestnancami a ich rodinnými príslušníkmi, členmi štatutárnych orgánov našich obchodných partnerov, zákazníkov, či klientov alebo ich konečnými vlastníkmi.  Spacúvanie osobných údajov sa dotýka všetkých doterajších vyššie uvedených osôb ako aj tých budúcich,  s ktorýme sme doteraz nenadviazali zmluvný vzťah, ale sme s nimi už v kontakte prípadne budeme. Preto informácie ďalej uvedené sa primerane uplatnia rovnako u každej z vyššie menovaných osôb, ktoré ďalej budeme označovať hromadne ako „klienti“ t.j. dotknuté osoby.

 

Naša spoločnosť môže spracúvaním Vašich osobných údajov poveriť aj iné právnické subjekty či fyzické osoby. Samozrejme za predpokladu, že poskytujú dostatočné záruky na prijatie primeraných technický a organizačných opatrení, aby spracúvanie Vašich osobných údajov spĺňalo požiadavky ochrany osobných údajov, ktoré si ešte pred začatím spracúvania dohodneme v písomnej zmluve (ďalej len „sprostredkovateľ“).

 

Ďalej Vám v texte tohto dokumentu objasníme:

 

 

Prosíme, zoznámte se s obsahom týchto Zásad ochrany osobných údajov.

 

***

 

Naša spoločnosť má mnoho zákonných povinností, ktoré sa týkajú spracúvania osobných údajov fyzických osôb a ktoré musíme dodržiavať najmä s ohľadom na plnenie zmluvných povinností, povinností uložených právnymi predpismi a/alebo povinností voči orgánom verejnej moci. V tomto ohľade platí, že by sme klientovi, ktorý je fyzickou osobou, bez poskytnutia jeho osobných údajov nemohli naše produkty a služby vôbec poskytnúť.

 

Naša spoločnosť osobné údaje svojich klientov spracúva tiež nad rámec uvedených povinností, a to napríklad z dôvodu plnenia uzavretých zmlúv a oprávnených záujmov, a to ako našej spoločnosti, tak i našich klientov, prípadne ďalších osôb.

 

Pokiaľ chceme spracúvať osobné údaje svojich klientov z iného dôvodu, potrebujeme získať súhlas klienta, ktorý je fyzickou osobou.

 

Pri spracúvaní osobných údajov fyzických osôb dodržiavame nasledujúce zásady:

 

 1. Všetky osobné údaje spracúvame len zákonným spôsobom (k ich spracúvaniu máme právny základ) a to tak, aby nedošlo k porušeniu práv klienta (náhodnému prístupu k týmto osobným údajom, ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracúvaniu, ako aj i k inému zneužitiu);
 2. Klient pri poskytovaní osobných údajov je vždy informovaný z akého dôvodu nám osobné údaje poskytuje a za akým účelom ich budeme spracúvať, o okolnostiach tohto spracúvania, ako i o ďalších súvisiacich právach ;
 3. Vždy spracúvame len také osobné údaje klienta, ktoré sú nevyhnutne potrebné k vopred stanovenému účelu;
 4. Dbáme na to, aby spracúvané osobné údaje klienta boli správne a aktualizované. Nesprávne osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazávame a/alebo aktualizujeme;
 5. Osobné údaje spracúvame len po nevyhnutnú dobu, ktorú si vyžaduje vopred dohodnutý účel. Následne osobné údaje uchovávame po dobu, ktorá nám vyplýva z iných právnych predpisov v oblasti úložných lehôt registratúrnych záznamov;
 6. Dodržujeme zodpovedajúce technické a organizačné opatrenia zaisťujúce zabezpečenie osobných údajov; všetky osoby, ktoré v súvislosti so spracúvaním osobných údajov prichádzajú do styku, sú viazané povinnosťou dodržiavať mlčanlivosť;
 7. Osobné údaje spracúvame a chránime spôsobom, ktorý zabraňuje akémukoľvek alebo náhodnému prístupu k týmto osobným údajom, ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracúvaniu, ako aj i k inému zneužitiu;

 

 

***

 

 

 1. Kto je tzv. prevádzkovateľom Vašich osobných údajov

 

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť GALÉRIA MARTIN, s.r.o., IČO: 48 115 711, so sídlom Námestie SNP 2497, 960 01 Zvolen, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka 27963/S (ďalej iba „prevádzkovateľ).

 

 

 

 1. Prečo Vaše osobné údaje spracúvame

 

V tejto kapitole sa dozviete aké sú účely spracúvania Vašich osobných údajov a právny základ pre ich spracúvanie. Zároveň Vám vysvetlíme, aký je rozdiel medzi prípadmi spracúvania Vašich osobných údajov bez Vášho súhlasu a prípadmi, kedy Vaše osobné údaje spracúvame s Vašim súhlasom.

 

 

Osobné údaje spracúvame bez Vášho súhlasu predovšetkým v prípade, kedy nám musíte odovzdať svoje určité osobné údaje ako podmienku toho, aby sme s Vami vôbec mohli uzavrieť príslušnú zmluvu a túto ďalej plniť. Osobné údaje spracúvame bez Vášho súhlasu rovnako i v ďalších prípadoch, kedy sme oprávnení spracúvať Vaše osobné údaje získané iným spôsobom.

 

 

 

 

 

 

 

Osobné údaje spracúvame s Vašim súhlasom v prípade, keď nemáme k spracúvaniu Vašich údajov iný vyššie uvedený právny dôvod a kedy ste dobrovoľne súhlasili s tým, aby sme spracúvali Vami poskytnuté osobné údaje.

 

 1. Aké Vaše osobné údaje spracúvame

 

V tejto kapitole se dozviete, aké Vaše osobné údaje spracúvame. Pritom Vám najmä vysvetlíme, do akých kategórií Vaše osobné údaje rozdeľujeme, čo Vám umožní lepšie pochopiť nielen rozsah spracúvania Vašich osobných údajov, ale i zmysel ich spracúvania.

 

 

Naša spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie vyššie uvedených účelov. Spracúvame najmä identifikačné a kontaktné údaje, údaje nevyhnutné k rozhodnutiu o uzavretí zmluvy, údaje vznikajúce plnením záväzkov zo zmlúv, údaje získané v súvislosti s poskytovaním našich produktov či služieb, údaje vzniknuté našou vlastnou činnosťou a v nevyhnutnom a v oprávnenom rozsahu, rovnako ako obdobné údaje o iných osobách, ktorých osobné údaje majú pre nás význam v súvislosti so zmluvami (či iným právnym) vzťahom medzi Vami a našou spoločnosťou. Takto naša spoločnosť spracúva najmä nasledujúce osobné údaje:

 

 

Identifikačnými údajmi sú údaje, ktoré nám umožňujú Vás identifikovať tak, aby sme s Vami mohli uzatvoriť zmluvu, poskytnúť Vám služby či produkty bez neprimeraných právnych a vecných rizík,  predovšetkým meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, typ, číslo a platnosť preukazu totožnosti; u klienta fyzickej osoby – podnikateľa tiež IČO a DIČ. Ďalšími možnými identifikačnými údajmi sú napríklad číslo klienta pridelené Vám spoločnosťou pri uzavretí zmluvy, podpisový vzor či číslo bankového účtu, ktorý využívate v súvislosti s transakciami uskutočňovanými s našou spoločnosťou. V súvislosti s využitím našich služieb prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov či aplikácií môžu byť identifikačným údajom rovnako súbory špecifických autentizačných údajov, na ktorých použití se dohodneme, konkrétne ide o prístupové užívateľské mená a heslá.

 

 

Kontaktnými údajmi sú údaje, ktoré nám umožňujú s Vami nadvädzovať kontakt a komunikovať, najmä kontaktné adresy, telefónne čísla, e-mailové adresy, faxové čísla či iné obdobné kontaktné údaje.

 

 

 

 

Tieto údaje sú také, ktoré nám umožňujú splniť naše zákonné povinnosti stanovené v súvislosti s uzavretím zmluvy. Ide napríklad o údaje nutné predovšetkým k posúdeniu rizikovosti z pohľadu prevencie legalizácie výnosov z trestnej činnosti a financovania terorismu, ďalej potom údaje nevyhnutné pre poskytovanie našich služeb. Tieto údaje sa v závislosti od typu uzavretej zmluvy delia:

 

 

Uvedenými údajmi sú taktiež údaje, ktoré nám umožňujú platne uzavrieť a plniť zmluvu s Vami, ako aj údaje, ktoré spracúvame z dôvodu oprávnených záujmov našej spoločnosti, našich klientov či tretích osôb. Medzi tieto údaje radíme napr. údaj o rodinnom stave nášho klienta, resp. potenciálneho klienta.

 

 

V závislosti na povahe produktu či služby, ktoré využívate na základe uzavretej zmluvy, spracúvame údaje týkajúce sa poskytovaného produktu či služby. V tejto kategórii dochádza ku spracúvaniu osobných údajov, akými sú napríklad údaje o vykonávaných plneniach zmluvy.

 

 

V súvislosti s poskytovaním našich produktov a služieb získavame Vaše osobné údaje v rámci vzájomnej komunikácie a inej interakcie. Takto získavame najmä :

 

 

 

 

 

 

 

Činnosťou našej spoločnosti vznikajú osobné údaje ako napríklad nami pridelené čísla klienta, čísla zmluvy, vyhodnotenie podanej žiadosti o produkt či službu alebo vyhodnotenie potrebné pre naše rozhodnutie, či Vám produkt alebo službu ponúkneme alebo nie.

 

 

V súvislosti s osobnými údajmi, ktoré spracúvame, považujeme za potrebné Vás výslovne upozorniť na určité kategórie osobných údajov a spôsobov ich spracúvania.

 

Podľa zákona je naša spoločnosť povinná spracúvať rodné čísla svojich zamestnancov pre účely plnenia pracovnoprávneho vzťahu, pokiaľ im bolo pridelené. Nakoľko naša spoločnosť je akciovou spoločnosťou jeden z idenfikačných znakov našich akcionárov je rodné číslo držitela akcií. Z uvedeného dôvodu spracúvame aj rodné čísla akcionárov spoločnosti na zabezpečenie výkonu akcionárskych práv a povinností.

 

 

Aby sme mohli plniť svoje zákonné povinnosti a aby sme mohli s Vami uzavrieť zmluvu, túto plniť a chrániť oprávnené záujmy (našej spoločnosti i klientov) bez neprimeraných právnych a vecných rizík, musíme vykonať riadnu a úplnú identifikáciu Vašej osoby. Za uvedeným účelom sme povinní spracúvavať mimo iného určité údaje o svojich klientoch a ich dokladoch totožnosti, a preto si vyhotovujeme kópie týchto dokladov totožnosti. Pokiaľ nám kópiu svojho dokladu totožnosti neposkytnete, musíme nevyhnutné údaje z Vášho dokladu totožnosti zaznamenať, čím dáme za dosť svojim povinnostiam zo zákona a našej zmluvy. Oprávnené záujmy našej spoločnosti, našich klientov i ďalších osôb však nebudú tak chránené, ako v prípade, keď nám kópiu dokladu totožnosti poskytnete.

 

Naša spoločnosť monitoruje a zaznamenáva komunikáciu so svojimi klientami, ako i potencionálnymi klientami. Takto naša spoločnosť monitoruje a zaznamenáva uvedenú komunikáciu prostredníctvom písomných záznamov z osobných stretnutí, uchovávaním elektronickej komunikácie (napr. e-maily). Vo všetkých prípadoch platí, že obsah všetkých záznamov komunikácie je dôverný a využíváme ho výhradne z dôvodu dodržiavania právnych povinností, uzavretia a plnenia zmluvy a oprávnených záujmov.

 

Budova obchodného centra GALÉRIA MARTIN je monitorovaná kamerovým systémom. Konkrétne sa jedná o monitorovanie pohybu osôb na chodbách a před budovou obchodného centra, a to vyhotovením kamerových záznamov. Vlastníkom kamerového systému je spoločnosť GALÉRIA MARTIN, s.r.o., IČO: 48 115 711, so sídlom Námestie SNP 2497, 960 01 Zvolen, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka 27963/S (ďalej len „Prevádzkovateľ kamerového systému“). Kamerové záznamy predstavujú jednoduchý obrazový záznam vyhotovení výhradne pre účely dodržiavania právnych povinností, plnení zmluvy a ochranu práv a právom chránených záujmov našej spoločnosti, Prevádzkovateľa kamerového systému, klientov, prípadne tretích osôb. Pokiaľ nie sú záznamy potrebné pre účely trestného, správneho či iného obdobného konania, Prevádzkovateľ kamerového systému tieto zlikviduje (vymazáva), a to najneskôr do 30 dní od ich vyhotovenia. Záznamy, ktoré sú potrebné pre účely trestného, správneho či iného obdobného konania Prevádzkovateľ kamerového systému likviduje bez zbytočného odkladu akonáhle nie sú pre takéto konanie potrebné.

 

 

Naša spoločnosť čas od času organizuje marketingové akcie a na týchto akciách sa robia/vyhotovujú fotografické alebo iné audiovizuálne záznamy. Na týchto akciách sa zúčastňujú klienti,  zamestnanci našej spoločnosti, osoby v podobnom postavení ako aj zamestnanci dcérskych spoločností a materskej spoločnosti. Všetky uvedené spracúvania sú vyhotovované pre účel vyhotovenia záznamu z marketingovej akcie. Spracúvanie pre uvedené účely zodpovedá spracúvaniu osobných údajov z dôvodu dodržovania právnych povinností stanovených zákonom napr. za účelom preukázania konania sa a rozsahu danej akcie pre daňové účely, a ďalej z dôvodu oprávnených záujmov našej spoločnosti. Uvedené osobné údaje sú spracúvané po dobu, kedy sú využiteľné pre uvedené účely. Konkrétna doba spracúvania uvedených osobných údajov sa môže prípad od prípadu líšiť a v prípade našich zamestnancov a osôb v podobnom postavení môže presiahnuť dobu trvania ich pracovného či podobného pomeru.

 

 1. Ako, resp. odkiaľ Vaše osobné údaje získavame

 

Naša spoločnosť získava osobné údaje klientov (a potenciálnych klientov) predovšetkým :

 

 

 1. Ako osobné údaje spracúvame

 

Spôsob, ktorým naša spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje, zahňuje manuálne i automatizované spracúvanie, vrátane algoritmizovaného spracúvania, v informačných systémoch našej spoločnosti.

 

Vaše osobné údaje spracúvajú predovšetkým pracovníci našej spoločnosti (a osoby v podobnom postavení). V prípade potreby, pokiaľ k zabezpečeniu našich činností využíváme tretie osoby t.j sprostredkovateľa, môže Vaše osobné údaje spracúvať tiež sprostredkovateľ. V tejto súvislosti však platí, že pred akýmkoľvek spracúvaním Vašich osobných údajov v našom mene prostredníctvom tretej osoby t.j. sprostredkovateľa, vždy s takouto osobou uzatvoríme písomnú zmluvu/dohodu, ktorá zaistí ochranu Vašich osobných údajov pri takomto spracovaní.

 

 1. Komu môžeme Vaše osobné údaje poskytnúť

 

Osobné údaje našich klientov sú primárne prístupné pracovníkom našej spoločnosti (a osobám v obdobnom postavení) v súvislosti s plnením ich pracovných povinností, pri ktorých je nutné nakladať s osobnými údajmi našich klientov. Naši pracovníci (a osoby v obdobnom postavení) však majú v uvedenej súvislosti prístup k osobným údajom našich klientov iba v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre plnenie ich úloh.

 

Osobné údaje našich klientov sú ďalej sprístupnené sprostredkovateľom, ktorí sa podieľajú na spracúvaní osobných údajov našich klientov v prípadoch, kedy k zaisteniu našich činností využívame sprostredkovateľov.

 

Sprostredkovateľom, ktorí môžu mať prístup k Vašim osobným údajom tak podľa povahy produktu či služby, ktorú využívate alebo ste využívali sú najmä:

 

 

V uvedenej súvislosti však platí, že pred akýmkoľvek sprístupnením Vašich osobných údajov sprostredkovateľovi ku spracúvaniu vždy s takouto osobou uzavrieme písomnú zmluvu, ktorá zaistí ochranu Vašich osobných údajov pri takomto spracúvaní, pokiaľ mlčanlivosť nevyplýva priamo z predmetu činnosti sprostredkovateľa.

 

 

V súlade s príslušnými právnymi predpismi je naša spoločnosť bez Vášho súhlasu oprávnená alebo priamo povinná poskytnúť Vaše osobné údaje:

 

 

 

Naša spoločnosť v súčasnej dobe nevykonáva prenos Vašich osobných údajov v prípadoch, keď je k spracúvaniu Vašich osobních údajov vyžadovaný Váš súhlas.

 

 

Vaše osobné údaje sú spracúvané na území Slovenskej republiky a zemí Európskej únie. Naša spoločnosť, ani subjekty podieľajúce sa na spracúvaní osobných údajov našich klientov, nevykonáva prenos osobných údajov našich klientov do zemí mimo Európskej únie.

 

 1. Ako dlho Vaše osobné údaje spracúvame

 

Osobné údaje našich klientov spracúvame iba po dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom k účelom ich spracúvania.

 

Naša spoločnosť priebežne posudzuje, či naďalej trvá potreba spracúvať určité osobné údaje potrebné pre určitý účel. Pokiaľ zistíme, že príslušné osobné údaje už nie sú potrebné pre žiadny z účelov, pre ktoré boli spracúvane, takéto údaje likvidujeme.

 

Nehľadiac na uvedené platí, že osobné údaje, ktoré spracúvame:

 

 

 1. Ako sú Vaše osobné údaje zabezpečené

 

Všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete, sú zabezpečené štandardnými postupmi a technológiami. Nie je však objektívne možné úplne zaručiť bezpečnosť Vašich osobných údajov. Preto nie je ani možné vylúčiť, že k poskytnutým osobným údajom získa prístup nepovolaná osoba, alebo že Vaše osobné údaje budú skopírované, zverejnené, pozmenené alebo zničené. V tejto súvislosti Vás každopádne chceme uistiť, že používame také technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia, ktoré majú zaistiť, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu k Vašim osobným údajom alebo k neoprávneným zásahom do nich. Uvedené opatrenia následne pravidelne kontrolujeme a zlepšujeme s ohľadom na aktuálny stav vývoja vo svete technológii.

 

Za účelom lepšieho zabezpečenia Vašich osobných údajov je prístup k týmto údajom chránený heslom a citlivé údaje sú pri prenose šifrované.

 

Výslovne však chceme uviesť, že akákoľvek úroveň nášho zabezpečenia sa môže ukázať ako nedostatočná, pokiaľ k ochrane svojich vlastných osobných údajov nebudete pristupovať zodpovedne i Vy. Prosíme Vás preto a doporučujeme Vám, aby ste zaistili bezpečnosť Vašich údajov tým, že budete uchovávať svoje jedinečné heslá a ďalšie prístupové údaje k našim službám v tajnosti a budete dodržiavať základné bezpečnostné zásady. Majte prosím vždy na pamäti, že e-maily, rýchle správy chatu, blogov a ďalšie typy komunikácie s ostatnými uživateľmi webových stránok nie sú šifrované. Preto dôrazne doporučujeme nepoužívať tieto formy komunikácie pri poskytování dôverných informacií.

 

 1. Aké máte práva vo vzťahu k ochrane Vašich osobných údajov

 

Vo vzťahu k Vaším osobným údajom platia hlavne nasledujúce práva:

 

 

 

V súvislosti s Vašimi právami vo vzťahu k ochrane osobných údajov považujeme za nutné zdôrazniť, že nemáte žiadnu povinnosť poskytnúť nám svoje osobné údaje. A pokiaľ svoje osobné údaje poskytujete Vy osobne, vychádzame z toho, že nám ich poskytujete dobrovoľne. Súčasne ale platí, že Vaše osobné údaje môžeme získať i z iných zdrojov ako od Vás osobne. A tiež platí, že k spracúvaniu Vašich osobných údajov nepotrebujeme v určitých prípadoch Váš súhlas, ale môžeme ich spracúvať z iných právnych dôvodov, najmä z dôvodu plnenia povinností uložených právnymi predpismi, z dôvodu plnenia zmluvy uzatvorenej s našou spoločnosťou či z oprávnených záujmov našej spoločnosti, našich klientov či tretích osôb.

 

V každom prípade prosím vezmite na vedomie, že pokiaľ našej spoločnosti neposkytnete Vaše osobné údaje, ktoré z dôvodu plnenia právnych povinností, uzatvorenia a plnenia zmluvy s našou spoločnosťou, alebo oprávnených záujmov našej spoločnosti, našich klientov či tretích osob potrebujeme, máme právo:

 

 

 

Ako bolo už spomenuté vyššie, niektoré Vaše osobné údaje spracúvame len s Vašim súhlasom.

 

Pokiaľ chceme spracúvať Vaše osobné údaje na základe súhlasu, tak nám nie ste povinný takýto súhlas udeliť. A v takomto prípade samozrejme Vaše osobné údaje, ktoré nie sme oprávnení spracúvať z iného právneho dôvodu, nebudeme spracúvať. Pokiaľ nám udelíte súhlas k spracovaniu Vašich osobných údajov, tak ho môžete odvolať. Pokiaľ udelený súhlas k spracovaniu osobých údajov odvoláte, v takomto prípade samozrejme spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré spracúvame výlučne na základe Vášho súhlasu, a ktoré nie sme oprávnení spracúvať z iného právného dôvodu, ukončíme.

 

V uvedenej súvislosti považujeme za nutné pripomenúť, že určité Vaše osobné údaje spracúvame na základe iného právneho dôvodu, než je Váš súhlas. A preto môže nastať situácia, kedy síce odvoláte súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám udelili pre konkrétne účely, ale naša spoločnosť bude pokračovať v spracúvaním rovnakých osobných údajov, pretože budeme oprávnení, či dokonca povinní rovnaké osobné údaje naďalej spracúvať za iným účelom a na základe iného právneho dôvodu.

 

 

Pokiaľ nás požiadate o informáciu týkajúcu sa spracúvania Vašich osobných údajov, poskytneme Vám bez zbytočného odkladu všetky informácie o tom, či a aké Vaše osobné údaje spracúvame, prípadne tiež za akými účelmi, v akom rozsahu, komu sú sprístupnené, od koho sme ich získali, ako dlho ich spracúvame a či dochádza k automatickému rozhodovaniu, vrátane prípadného profilovania. Za poskytnutie takejto informácie máme právo požadovať primeranú úhradu nákladov vynaložených na poskytnutie tejto informácie.

 

 

Pokiaľ zitíte alebo sa budete domnievať, že Vaše osobné údaje spracúvané našou spoločnosťou nie sú presné či úplné, môžete nás požiadať o ich opravu či doplnenie.

 

Pokiaľ Vašu žiadosť vyhodnotíme ako opodstatnenú, naša spoločnosť a/alebo sprostredkovateľ, ktorý sa bude podielať na spracúvaní Vašich osobných údajov, bezodkladne a bezplatne zaistí nápravu.

 

Pokiaľ to bude situácia vyžadovať, urobíme dočasné blokovanie Vašich osobných údajov alebo ich trvalú likvidáciu.

 

Máte právo nás žiadať o poskytnutie informácie či bola oprava, prípadne doplnenie Vašich osobných údajov vykonaná.

 

 

V prípade, že nastane akákoľvek sporná otázka ohľadne spracúvania Vašich osobných údajov zo strany našej spoločnosti, máte právo požiadať nás, aby sme do doby vyriešenia takejto spornej otázky obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov a vykonali dočasné blokovanie Vašich osobných údajov. V takom prípade budeme mať Vaše osobné údaje iba uschováne/uložené a nepoužijeme ich pre žiadny účel, vynímajúc plnenie povinnosti uložených právnym predpisom či ochranou práv a záujmov našej spoločnosti a jej zákazníkov/klientov.

 

Máte právo žiadať nás obmedziť spracúvanie Vašich osobných údajov v ktoromkoľvek z nasledujúcich prípadov:

 

(ktorýkoľvek z vyššie uvedených prípadov ďalej len ako „sporná otázka“)

 

O vykonaní obmedzenia Vašich osobných údajov Vás na základe žiadosti budeme informovať .

 

 

Pokiaľ by sa Vám už nepáčilo, že od našej spoločnosti čas od času dostanete obchodné ponuky či inú informáciu o novinkách v našom portfóliu produktov a služieb máte možnosť vzniesť námietku proti ďalšiemu spracúvaniu Vašich osobných údajov za účelom priameho marketingu.  Pokiaľ tak učiníte, pre tento účel už Vaše údaje spracúvať nebudeme, vrátane profilovania, pokiaľ súvisí s priamym marketingom a ďalšiu obchodnú ponuku Vám už zasielať nebudeme. Bližšie informácie o tomto práve obsahuje hlavne  čl. 21 GDPR a §27 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmen a doplnení niektorých predpisov.

 

Pokiaľ Vaše osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu či pri plnení úloh vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorým je poverená naša spoločnosť, máte právo namietať takéto spracúvanie Vašich osobných údajov.

Po dobu prešetrovania Vášej námietky nebudeme Vaše osobné údaje spracúvať okrem prípadov, kedy je to potrebné pre účely určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov. V ostatných prípadoch  Vaše osobné údaje nebudeme ďalej spracúvať, pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody pre ich spracúvanie, ktoré budú prevažovať nad Vašimi právami a slobodami.

 

Pokiaľ Vaše osobné údaje spracúvame za účelom priameho marketingu, máte právo vzniesť kedykoľvek námietku proti takémuto spracúvaniu, vrátane profilovania, pokiaľ súvisí s priamým marketingom. Pokiaľ takúto námietku v uvedenom prípade vznesiete , nebudú Vaše osobné údaje pre tieto účely ďalej spracúvané.

 

 

Pokiaľ Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, automatizovane spracúvame na základe Vášho súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy, ktorú máte s nami uzatvorenú, máte právo tieto Vaše osobné údaje získať v štrukturovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a, ak je to technicky možné, máte právo, aby sme tieto údaje preniesli ďalšiemu prevádzkovateľovi.

 

 

Pokiaľ dôjde k porušeniu zabezpečenia Vašich osobných údajov s vysokým rizikom pre Vaše práva a slobody, máte právo, aby sme Vám túto skutočnosť bez zbytečného odkladu oznámili.

 

 

 

 

 

 

Právo na výmaz osobných údajov máte pokiaľ:

 

V  týchto prípadoch máte právo na výmaz Vašich osobných údajov a naša spoločnosť je povinná Vaše osobné údaje vymazať a trvale zlikvidovať.

 

Musíme však podotknúť, že môžu nastať prípady keď toto Vaše právo neuplatníme a to  za predpokladu, že spracúvanie nie je nevyhnutné pre:

 

 

Pokiaľ vznikne z našej strany rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní Vašich údajov vrátane profilovania, máte právo proti takému rozhodnutiu namietať.

 

Musíme Vás však upozorniť, že nie sme povinní Vašu námietku akceptovať pokiaľ k uzavretiu zmluvy

alebo plneniu zmluvy medzi Vami a nami automatizované spracúvanie vrátane profilovania bolo nevyhnutné ako aj v prípade ak ste nám k tomuto spracúvaniu dali súhlas.

 

9.11.    Právo podať sťažnosť voči spracúvaniu Vaších osobných údajov, vrátane spôsobu vybavenia Vami uplatneného práva na ochranu osobných údajov

 

V prípade, že uplatníte niektoré z Vaších práv na ochranu osobných údajov a nebudete spokojný so spôsobom zjednania nápravy, máte právo podať sťažnosť na spracúvanie osobných údajov.

Sťažnosť môžete podať na dozornom úrade, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, web: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk.

 

 

 

 

 1. Kde môžete uplatniť práva vo vzťahu k ochrane Vašich osobných údajov a kde môžete získať aktuálne znenie týchto Zásad ochrany osobných údajov

 

V prípade akéjkoľvek otázky ohľadom ochrany Vašich osobných údajov, či v prípade, kedy budete chcieť uplatniť akékoľvek svoje právo v súvislosti s ochranou osobných údajov, môžete tak učiniť osobne v sídle našej spoločnosti alebo písomným oznámením zaslaným na adresu našej spoločnosti.

 

 

V uvedenom zmysle nás môžete kontaktovať takto:

 

GALÉRIA MARTIN, s.r.o,

ochrana osobných údajov

Námestie SNP 2497,

960 01 Zvolen

 

Aktuálne znenie týchto Zásad ochrany osobných údajov je uverejnené na webových stránkach našej spoločnosti www.galeriamartin.sk a súčasne je k dispozícii na vyžiadanie v sídle našej spoločnosti.

 

V uvedenej súvislosti Vás však musíme upozorniť, že v spojitosti s Vašimi otázkami či uplatnením práv môžeme (hlavne za účelom ochrany Vašich práv) požadovať, aby ste nám vhodným spôsobom preukázali Vašu totožnost, aby sme si mohli overiť Vašu identitu. Ide o preventívne bezpečnostné opatrenie, aby sme zamedzili prístupu neoprávnených osôb k Vašim osobným údajom.

 

Uvedené preukázanie totožnosti môže byť realizované ako predložením dokladu totožnosti, tak využitím úradne overeného podpisu alebo využitím elektronicky zaručeného podpisu. Za účelom uchovávania záznamov o plnení našich povinností vyplývajúcich zo zákona je všetká komunikácia s Vami monitorovaná.

 

 1. Elektronické komunikačné prostriedky a mobilné aplikácie

 

Pri využívaní našich produktov a služieb umožňujeme našim zákazníkom využívať moderné elektronické komunikačné prostriedky a mobilné aplikácie. Jedná sa hlavne o využitie ďiaľkového prístupu s využitím internetu. S ohľadom na zvláštnu a dôvernú povahu našich produktov a služieb zaisťujeme i pri využívaní elektronických komunikačných prostriedkoch a mobilných aplikáciách náležitú ochranu Vašich osobných údajov.

 

 

Naša webová stránka používa cookies.

 

 1. Vyhotovenie, platnosť a účinnosť týchto Zásad ochrany osobných údajov

 

Tieto zásady boli vypracované ku dňu 11.mája 2018.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú účinné od 25. mája 2018.

 

 

***