Hore
Otváracie hodiny

Otváracie hodiny centra
Otváracie hodiny OC Galéria Martin

Obchody
Po – Ne : 8:00 – 20:00

Billa a dm drogeria
Po – So : 7:00 – 20:00, Ne 8:00 – 20:00

Reštauračne prevádzky
Po – Pia : od – 10:00, So – Ne od – 12:00

Klikni na „Viac“ kde nájdeš viac info

VIAC
Ako sa k nám dostať

OC Galéria Martin je dostupné autom, mestskou hromadnou dopravou, bicyklom aj peši.

Pešo
podchodom z Francisciho ulice, ďalej z ulice Daxnerova a z Námestia SNP.

Auto
OC Galéria Martin ponúka svojim návštevníkom bezplatné parkovanie na 2.  poschodí s prístupom z križovatky ulíc Mudroňova a Daxnerova

Pešo

podchodom z Francisciho ulice, ďalej z ulice Daxnerova a z Námestia SNP.

MHD zastávky

NEMOCNICA: 07, 10, 11, 12, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 31, 33, 34, 40, 41, 42, 44, 50, 51, 55, 56, 62
HOTEL TURIEC: 07, 10, 11, 12, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 31, 33, 34, 40, 41, 44, 50, 51, 52, 55, 56, 62

Vlak

8 minút pešo z vlakovej stanice Martin

VIAC
P Parkovanie

Auto

OC Galéria Martin ponúka svojim návštevníkom bezplatné parkovanie na 2.  poschodí s prístupom z križovatky ulíc Mudroňova a Daxnerova

Parkovisko je od 1.4.2018 spoplatnené

Automaty na platbu parkovacích lístkov nájdete pri vstupoch z parkoviska (eskalátory, výťahy) do OC Galéria Martin

Sadzobník parkoviska

Prvé dve hodiny:Zdarma
Každá ďalšia načatá hodina:1,50€

 

Bicykel

Cyklisti môžu svoje bicykle zaparkovať v stojanoch pri hlavnom vchode z Námestia SNP.

Nabíjacia stanica

Na parkovisku OC Galéria Martin sa nachádza nabíjacia stanica pre elektromobily prístupná v čase 7:00 – 21:00

Mapa obchodného centra

Pravidlá súťaže: APRILOVÉ NÁKUPY ZDARMA

Pravidlá súťaže: Aprílové nákupy zdarma  (ďalej len „Pravidlá”) sú jediným záväzným dokumentom, ktorý ich upravuje podrobne (ďalej „Súťaž“) tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené. V skrátených verziách môžu byť tieto Pravidlá uvedené aj na informačných materiáloch (napr. letákoch, plagátoch), na webovej stránke www.galeriamartin.sk. Tieto pravidlá môžu byť zmenené výlučne formou písomných dodatkov podpísaných Usporiadateľom. Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani realizovaná spoločnosťou Facebook Inc. Instagram, a nie je s ňou nijako spojená.

Usporiadateľ súťaže: Usporiadateľom súťaže je prevádzkovateľ nákupného centra OC Galéria Martin: GALÉRIA MARTIN, s.r.o., IČO 48115711, Námestie SNP 2497, 960 01 Zvolen (ďalej len „Usporiadateľ“). Usporiadateľ súťaže vydáva tieto Pravidlá Súťaže.

Účastníkom súťaže sa môže stať každá fyzická osoba  staršia ako 18 rokov, ktorá splní stanovené pravidlá súťaže (ďalej tiež „účastník“ alebo „súťažiaci“). Výherca súťaže bude vyhlásení prostredníctvom LIVE videa na Facebookovom účte Usporiadateľa. Výherca bude tiež kontaktovaný  za účelom zaslania výhry, resp. dohody so zástupcom spoločnosti GALÉRIA MARTIN s.r.o. o prevzatí výhry. Pokiaľ výherca svoje kontaktné údaje nepošle alebo nezareaguje do 7dní od uverejnenia výsledkov z vyžrebovania, prepadá výhra Usporiadateľovi, ktorý následne určí čo s výhrou podnikne.

PRAVIDLÁ
Nakúpiť u ktoréhokoľvek nájomcu (v ktorejkoľvek predajni) OC Galéria Martin v celkovej hodnote rovnej alebo vyššej ako 40,00 EUR. Zákazník obdrží spolu s pokladničným dokladom aj anketový lístok, ktorý po vyplnení údajov vhodí do žrebovacej nádobky, umiestnenej na prízemí. Anketový lístok musí byť potvrdený aj pečiatkou danej predajne, prípadne písomne napísané meno predajne.

Údaje na anketovom lístku:

Podmienkou účasti v spotrebiteľskej súťaži je aj vyjadrenie súhlasu s pravidlami tejto spotrebiteľskej súťaže a to vyplnením anketového lístka.

Podmienkou pre uplatnenie výhry v prípade vyžrebovania účastníka je predloženie originálu pokladničného dokladu, preto je potrebné, aby si každý účastník súťaže uschoval originál pokladničného dokladu pre účely preukázania sa týmto pokladničným dokladom v prípade výhry. Ak vyžrebovaný účastník nepredloží príslušný výherný pokladničný doklad, nárok na vyžrebovanú výhru mu zaniká.

VÝHRA

Každý účastník súťaže môže vyhrať preplatenie celého nákupu na bločku a to vo forme darčekových poukážok OC Galéria Martin. Viac informácií o využitiu poukážok TU.

ŽREBOVANIE

Žrebovanie prebehne každý štvrtok počas mesiaca apríl o 14:00 hod. Žrebuje sa zo všetkých účastníkov súťaže, ktorí sa do súťaže zapojili, t. j. vhodili vyplnené anketové lístky do osudia – pri žrebovaní bude platnosť anketových lístkov kontrolovaná, v prípade, že nebude obsahovať údaje, potrebné na identifikáciu vyžrebovaného účastníka, bude sa žrebovanie opakovať a bude vyžrebovaný náhradný anketový lístok.

Výhercom ktorejkoľvek výhry sa môže stať len účastník spotrebiteľskej súťaže, ktorý splní podmienky súťaže, bol organizátorom vyžrebovaný a predložil potvrdený originál pokladničného dokladu.

ZOZNAM vyžrebovaných výhercov: 
Výhercovia 6. apríl 

Emília Rybáriková, Yves Rocher
Zuzana Katumincová, Lindex
Lucia Ľachká, Yves Rocher
Alena Bellánová, Yves Rocher
Alena Miháliková, New Yorker

Výhercovia 13. apríl –

Výbercovia 20. apríl –

Výhercovia 27. apríl –

ODOVZDANIE VÝHIER

Organizátor výhercov súťaže upovedomí o výhre telefonicky na telefónny kontakt, uvedený na anketovom lístku. Ak sa nepodarí s výhercom telefonicky skontaktovať, bude mu zaslaná krátka textová správa – sms. V prípade uvedenia kontaktu na pevnú linku bude táto možnosť vylúčená, bude výherca ešte v priebehu dvoch dní opakovane  kontaktovaný. V prípade uvedenia e-mailového kontaktu mu bude oznámenie výhry zaslané na tento kontakt. Ak sa ani napriek tomu nepodarí s výhercom skontaktovať, stráca nárok na výhru. Tak isto, ak sa výherca s organizátorom neskontaktuje do siedmych  pracovných dní odo dňa odoslania sms alebo odoslania e-mailu, stráca nárok na výhru.

Organizátor oznámi vyžrebovaným účastníkom dátum, miesto a spôsob odovzdania výhry pri telefonickom kontaktovaní.

Ak výherca nepredloží organizátorovi pri preberaní výhry potvrdený pokladničný doklad, bude zo súťaže vylúčený a výhra prepadá v prospech organizátora.

Organizátor si pred odovzdaním ktorejkoľvek výhry vyhradzuje právo vyzvať výhercu k preukázaniu skutočnosti, že je osobou, ktorá výhru vyhráva. V sporných prípadoch si organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť s končenou platnosťou o odovzdaní výhry.

Na výhru nie je právny nárok a nie sú súdne ani právne vymáhateľné, vrátane vymáhania nároku na účasť v tejto spotrebiteľskej súťaži.

Pri preberaní výhry výherca podpíše preberací protokol, ktorý bude obsahovať popis výhry.

Záverečné ustanovenia

Účastník súťaže svojou účasťou v spotrebiteľskej súťaži, tj.j vyplnením anketového lístka vyjadruje svoj súhlas s jej pravidlami a zaväzuje sa ich dodržiavať.

Zákazník pred svojou účasťou v spotrebiteľskej súťaži zobral na vedomie, že pre účely spotrebiteľskej súťaže je nevyhnutné spracúvanie jeho osobných údajov udaných v anketovom lístku pri zapojení sa do súťaže a zobral na vedomie aj informáciu o súhlase na spracovanie osobných údajov v súlade s Európskou smernicou o ochrane osobných údajov (GDPR).

Zo spotrebiteľskej súťaže sú vylúčení:

Organizátor si vyhradzuje právo  jednostrannej zmeny pravidiel spotrebiteľskej súťaže počas  jej trvania, vrátane zmeny  doby  jej  trvania,  jej predčasného  ukončenia  alebo  zrušenia a pod., a to aj  bez udania dôvodu a poskytnutia  náhrady. Túto prípadnú  zmenu  zverejní  organizátor na  www.galeriamartin.sk a nie je  v týchto prípadoch  povinný  poskytnúť  žiadne odškodnenie , náhradné plnenie, a pod.

Žiadnu  nepeňažnú výhru  nie je  možné zameniť  za hotovosť, ani požadovať vydanie  inej výhry,  než  je určená organizátorom.

Tieto pravidlá   spotrebiteľskej  súťaže  nadobúdajú  platnosť  dňom  ich  zverejnenia  na  www.galeriamartin.sk

Trvanie Súťaže: Súťaž sa uskutoční v termíne od 01.04.2023– 30.04.2023