Hore
Otváracie hodiny

Otváracie hodiny centra
Otváracie hodiny OC Galéria Martin

Obchody
Po – Ne : 8:00 – 20:00

Billa a dm drogeria
Po – So : 7:00 – 20:00, Ne 8:00 – 20:00

Reštauračne prevádzky
Po – Pia : od – 10:00, So – Ne od – 12:00

Klikni na „Viac“ kde nájdeš viac info

VIAC
Ako sa k nám dostať

OC Galéria Martin je dostupné autom, mestskou hromadnou dopravou, bicyklom aj peši.

Pešo
podchodom z Francisciho ulice, ďalej z ulice Daxnerova a z Námestia SNP.

Auto
OC Galéria Martin ponúka svojim návštevníkom bezplatné parkovanie na 2.  poschodí s prístupom z križovatky ulíc Mudroňova a Daxnerova

Pešo

podchodom z Francisciho ulice, ďalej z ulice Daxnerova a z Námestia SNP.

MHD zastávky

NEMOCNICA: 07, 10, 11, 12, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 31, 33, 34, 40, 41, 42, 44, 50, 51, 55, 56, 62
HOTEL TURIEC: 07, 10, 11, 12, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 31, 33, 34, 40, 41, 44, 50, 51, 52, 55, 56, 62

Vlak

8 minút pešo z vlakovej stanice Martin

VIAC
P Parkovanie

Auto

OC Galéria Martin ponúka svojim návštevníkom bezplatné parkovanie na 2.  poschodí s prístupom z križovatky ulíc Mudroňova a Daxnerova

Parkovisko je od 1.4.2018 spoplatnené

Automaty na platbu parkovacích lístkov nájdete pri vstupoch z parkoviska (eskalátory, výťahy) do OC Galéria Martin

Sadzobník parkoviska

Prvé dve hodiny:Zdarma
Každá ďalšia načatá hodina:1,50€

 

Bicykel

Cyklisti môžu svoje bicykle zaparkovať v stojanoch pri hlavnom vchode z Námestia SNP.

Nabíjacia stanica

Na parkovisku OC Galéria Martin sa nachádza nabíjacia stanica pre elektromobily prístupná v čase 7:00 – 21:00

Mapa obchodného centra

Podmienky spotrebiteľskej súťaže ku Dňu matiek

Pravidlá súťaže Odfoť sa a vyhraj Valentínsky pobyt (ďalej len „Pravidlá”) sú jediným záväzným dokumentom, ktorý ich upravuje podrobne (ďalej „Súťaž“) tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené. V skrátených verziách môžu byť tieto Pravidlá uvedené aj na informačných materiáloch (napr. letákoch, plagátoch), na webovej stránke www.galeriamartin.sk. Tieto pravidlá môžu byť zmenené výlučne formou písomných dodatkov podpísaných Usporiadateľom. Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani realizovaná spoločnosťou Facebook Inc. Instagram, a nie je s ňou nijako spojená.

Usporiadateľ súťaže: Usporiadateľom súťaže je prevádzkovateľ nákupného centra OC Galéria Martin: GALÉRIA MARTIN, s.r.o., IČO 48115711, Námestie SNP 2497, 960 01 Zvolen (ďalej len „Usporiadateľ“). Usporiadateľ súťaže vydáva tieto Pravidlá Súťaže.

Účastníkom súťaže sa môže stať každá fyzická osoba s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky staršia ako 18 rokov, ktorá je registrovaná na sociálnej sieti Instagram (https://www.instagram.com), alebo Facebook (https://www.facebook.com) má po celú dobu súťaže aktívny svoj účet na sociálnej sieti a splní stanovené pravidlá súťaže (ďalej tiež „účastník“ alebo „súťažiaci“). Usporiadateľ vloží status s podmienkami zapojenia sa do súťaže. Výhercovia súťaže budú vyhlásení prostredníctvom komentára pod súťažným statusom. Výherca bude tiež kontaktovaný správou a vyzvaný, aby zaslal svoje kontaktné údaje prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti alebo mailu – a to za účelom zaslania výhry, resp. dohody so zástupcom spoločnosti GALÉRIA MARTIN s.r.o. o prevzatí výhry. Pokiaľ výherca svoje kontaktné údaje nepošle alebo nezareáguje do 24 hodín od uverejnenia výsledkov z vyžrebovania, prepadá výhra Usporiadateľovi, ktorý následne určí čo s výhrou podnikne.


Trvanie Súťaže: Súťaž sa uskutoční v termíne od 24.04.. 2022 do 08. 04. 2022. Žrebovanie prebehne 09.mája 2022.

Výhra:

 1. HLAVNÁ CENA:
  Víťazka hlavnej výhry získa v nedeľu – 15.mája kompletnú premenu vizáže za pomoci LUCID Style, ktorá ju v OC Galéria Martin profesionálne nalíči a urobí jej vlasový styling. Zároveň bude mať možnosť využiť kadernícke služby a profesionálnu úpravu/ strih vlasov od kaderníctva KLASIK a odnesie si kompletný outfit na mieru vo vybraných obchodoch nákupného centra za pomoci stylistky a módnej poradkyne Andrei Ziegler. Zapojením sa do súťaže účastník súťaže udeľuje súhlas, z celého dňa prevzatia si svojej výhry a celkovej premeny, s nakrúcaním a následným použitím video-zvukových záznamov na publikovanie spracovaného videa na sociálnych médiách OC Galérie Martin
  .

  Vedľajšie výhry:
 2. CENA: 50 EUR poukážka na nákup od OZETA
 3. CENA: Balíček kozmetiky od Yves Rocher Slovensko
 4. CENA: Sonická kefka na tvár Fenité značky ETA od DATART
 5. CENA: Kulma na vlasy Fenité značky ETA od DATART
 6. CENA: 30% zľava na nákup v CCC Shoes and Bags
 7. CENA: 50 EUR poukážka na nákup v očnej optike FASHIONOPTIC Martin
 8. CENA: 10 x 10 minútový vstup do solária RELAX MARTIN

Výherca nemá nárok na výmenu výhry za peňažnú hotovosť, či iný́ druh výhry, než ten, ktorý mu bol určený Usporiadateľom v rámci žrebovania.

V prípade, ak Účastník splnil súťažné zadanie, bude automatický zaradený do žrebovania

Podmienky zaradenia do žrebovania: Účastníkom sa stane každý, kto splní podmienku byť účastníkom a pridá komentár pod súťažný príspevok na fb ( https://www.facebook.com/martingaleria/posts/1208300899915803) alebo instagrame (https://www.instagram.com/p/CcxPbzMNZNP/) v komentári uvedie informáciu, komu by deň premeny alebo iné vedľajšie výhry doprial. Výhercovia budú o svojej výhre informovaní formou správy cez sociálne siete 09.mája2022. . Deň premeny a prebratia si hlavnej ceny stanovuje Organizátor na 15.mája 2022. V tento deň si je povinná víťazka hlavnej ceny vyhradiť čas na riadne zúčastnenie sa celého programu premeny. V prípade nepotvrdenia účasti alebo nezúčastnenia sa prebratia si výhry , alebo nesúhlasu s natáčaním v tento stanovený deň, prepáda výhra vyžrebovanému v prospech nového vyžrebovaného Účastníka súťaže a pôvodný vyžrebovaný stráca nárok na výhru. Vedľajšie výhry č. 2 až 8 si na správe obchodného centra Galérie Martin môže vyžrebovaný účastník prebrať najneskôr 30 dní od dátumu ukončenia súťaže. V opačnom prípade stráca nárok na vedľajšiu výhru.

– Osobitné ustanovenia

Výherca zodpovedá za zdanenie výhry v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené samotným výhercom .

Usporiadateľ súťaže si výhradzuje právo Pravidlá kedýkoľvek zmeniť, Súťaž skrátiť, predĺžiť, odložiť, prerušiť či bez náhrady ukončiť. Zmenu Pravidiel Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní na stránke www.galeriamartin.sk

Výsledky Súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať cenu vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určil Usporiadateľ a namiesto výhier nie je možné požadovať peňažné plnenie. Usporiadateľ Súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním. Súťažiaci berú na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné vymáhať.

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Pre informačný systém: IS súťaže

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č.18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“)

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

Identifikačné a kontaktné údaje:

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje nákupné centrum OC Galéria Martin: GALÉRIA MARTIN, s.r.o., IČO 48115711, Námestie SNP 2497, 960 01 Zvolen

Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov:

Mgr. Ivana Prokainová, mail: iprokainova@galeriamartin.sk

1. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je: zabezpečenie dotknutej osoby účasti v súťaži na základe dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby. V prípade samostatne udeleného súhlasu, môže prevádzkovateľ aj zverejňovať osobné údaje dotknutej osoby ako výhercu, v rozsahu a za podmienok udelených v súhlase.

Osobné údaje sa spracúvajú na základe: dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby podľa §13 ods. 1 písm. a) Zákona a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.

2. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: súťažiaci

Rozsah spracúvaných osobných údajov: titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, výhra.

3. Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov

Údaje nie sú ďalej poskytované tretím stranám.

4. Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii

Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

5. Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

Priamo od dotknutej osoby.

6. Zverejnenie osobných údajov  

V prípade samostatne udeleného súhlasu, môže prevádzkovateľ zverejniť osobné údaje dotknutej osoby prostredníctvom web stránky prevádzkovateľa, Youtube kanálu alebo sociálnych sieti Facebook

7. Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu – ukončenia súťaže po dobu 3 mesiacov.

8. Profilovanie

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

9. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: iprokainova@galeriamartin.sk alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

10. Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, na základe súhlasu (poskytnutie nie je zákonnou/zmluvnou požiadavkou). V prípade neposkytnutia osobných údajov nebude dotknutá osoba zapojená do súťaže. V prípade, ak dotknutá osoba osobné údaje poskytne, ale neudelí súhlas so zverejnením osobných údajov v prípade výhry, bude dotknutá osoba zapojená do súťaže, ale nebude ako výherca zverejnená.

Vyhlásenie o spracovaní osobných údajov: Účasťou v súťaži súťažiaci dobrovoľne udeľuje organizátorovi (prevádzkovateľovi v zmysle zákona o ochrane osobných údajov) súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi poskytol počas trvania súťaže, ako aj v súvislosti s prípadným odovzdaním cien na účely zaradenia do súťaže, jej vyhodnotenia a doručenia výhry. Súťažiaci má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje výhercu v rozsahu a na dobu potrebnú na doručenie výhry, nie však dlhšie ako 2 mesiace. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný. Odvolanie súhlasu počas trvania súťaže je účinné okamihom jeho doručenia organizátorovi a má za následok vylúčenie súťažiaceho zo súťaže.

Pre ďalšie informácie môžu Účastníci Súťaže kontaktovať Usporiadateľa na e-mailovej adrese info@galeriamartin.sk

Tento štatút súťaže nadobúda platnosť a účinnosť dňom 24.04.2022