Hore
Otváracie hodiny

Otváracie hodiny centra
Otváracie hodiny OC Galéria Martin

Obchody
Po – Ne : 8:00 – 20:00

Billa a dm drogeria
Po – So : 7:00 – 20:00, Ne 8:00 – 20:00

Reštauračne prevádzky
Po – Pia : od – 10:00, So – Ne od – 12:00

Klikni na „Viac“ kde nájdeš viac info

VIAC
Ako sa k nám dostať

OC Galéria Martin je dostupné autom, mestskou hromadnou dopravou, bicyklom aj peši.

Pešo
podchodom z Francisciho ulice, ďalej z ulice Daxnerova a z Námestia SNP.

Auto
OC Galéria Martin ponúka svojim návštevníkom bezplatné parkovanie na 2.  poschodí s prístupom z križovatky ulíc Mudroňova a Daxnerova

Pešo

podchodom z Francisciho ulice, ďalej z ulice Daxnerova a z Námestia SNP.

MHD zastávky

NEMOCNICA: 07, 10, 11, 12, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 31, 33, 34, 40, 41, 42, 44, 50, 51, 55, 56, 62
HOTEL TURIEC: 07, 10, 11, 12, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 31, 33, 34, 40, 41, 44, 50, 51, 52, 55, 56, 62

Vlak

8 minút pešo z vlakovej stanice Martin

VIAC
P Parkovanie

Auto

OC Galéria Martin ponúka svojim návštevníkom bezplatné parkovanie na 2.  poschodí s prístupom z križovatky ulíc Mudroňova a Daxnerova

Parkovisko je od 1.4.2018 spoplatnené

Automaty na platbu parkovacích lístkov nájdete pri vstupoch z parkoviska (eskalátory, výťahy) do OC Galéria Martin

Sadzobník parkoviska

Prvé dve hodiny:Zdarma
Každá ďalšia načatá hodina:1,50€

 

Bicykel

Cyklisti môžu svoje bicykle zaparkovať v stojanoch pri hlavnom vchode z Námestia SNP.

Nabíjacia stanica

Na parkovisku OC Galéria Martin sa nachádza nabíjacia stanica pre elektromobily prístupná v čase 7:00 – 21:00

Mapa obchodného centra

Obchodné podmienky darčekovej poukážky

Nákupom a/alebo držaním darčekovej karty vyjadrujete súhlas s týmito zmluvnými podmienkami.  

Darčekovú kartu vydáva GALÉRIA MARTIN, s. r. o., so sídlom Námestie SNP 2497, 960 01 Zvolen,  zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č.  27963/S,. IČO 48115711 ; DIČ 2120049844 ; IČ DPH SK2120049844, e-mail: info@galeriamartin.sk, telefónne číslo: +421 918 181 923 

(ďalej len „GALÉRIA MARTIN“). 

GALÉRIA MARTIN je vlastníkom a prevádzkovateľom obchodného centra Galéria Martin – na adrese:  Námestie SNP 2, 036 01 Martin 

(ďalej len „Obchodné centrum“).  

  1. Definícia pojmov 

Darčeková poukážka (ďalej len “Poukážka”) 

Poukážka je poukaz na úhradu platby Predajcovi v hodnote špecifikovanej na poukážke. Platnosť  poukážky je spravidla 12 mesiacov od dátumu jej vystavenia. Obsahuje nominálnu hodnotu napísanú  číslom, dátum vydania a pečiatku Obchodného centra potvrdzujúcu platnosť vystavenia  

Objednávka poukážky 

Nákup poukážky na adrese galeriamartin.sk/darcekove-seky/ 

Kupujúci/ držiteľ poukážky 

Osoba, ktorá vykonala Objednávku poukážky a tiež následnú platbu za poukážku,pričom jej kupujúci  nemusí byť zároveň držiteľom. 

Predajca 

Predajňa Obchodného centra, ktorá je oprávnená prijímať darčekové poukážky a ktorá umiestni na  viditeľnom mieste svojej prevádzky označenie (samolepku) v zmysle uplatnenia s napísom „Tu  prijímame darčekové poukážky“.  

  1. Objednávka poukážky a jej použitie 

Poukážky je možné zakúpiť online na adrese galeriamartin.sk/darcekove-seky/ 

Poukážky sa vystavujú v papierovej forme v hodnotách 10, 20 a 30,- Eur. Pri objednávaní je možné  zvoliť sumu aj druh hodnoty. Je označená a identifikovateľná sériovými číslami a ochrannými znaky  (hologram). 

Pri nákupe poukážky je potrebné zadať email, na ktorý prídu všetky potrebné dôležité informácie, zvoliť 

jej sumu, druh hodnoty a zadať adresu doručenia. Objednávka tiež obsahuje možnosť vyplniť  fakturačnú adresu, ak sa líši od adresy dodania. 

Pri objednávke je potrebné odsúhlasiť tieto obchodné podmienky. Objednávka sa stáva záväznou  kliknutím na tlačidlo „Objednať“. 

  1. Spôsob platby a doručenia  

Tovar je kupujúcemu dodaný: 

Spôsoby úhrady: 

  1. Platba kartou – VISA, Master-Card. Okamžité pripísanie platby. Papierová verzia poukážky bude  odoslaná do 2 pracovných dní, prvou triedou prostredníctvom Slovenská pošta, a.s.. Cena  poštovného v rámci SR je + 1,50 Eur k nákupu.
  2. Platba v hotovosti pri osobnom prebratí poukážky na správe Obchodného centra, alebo  v predajni Delikateso bez ďalšieho poplatku. 

Ak je Obchodné centrum podľa kúpnej zmluvy povinné dodať tovar na miesto určené kupujúcim v  objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane  kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke,  je kupujúci povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené  s iným spôsobom doručenia. 

Obchodné centrum vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je odoslaný na  emailovú adresu kupujúceho./Daňový doklad je priložený k dodávanému tovaru. 

Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom  elektronickej pošty. 

4.Uplatnenie poukážky 

Poukážku je možné uplatniť u ľubovoľného predajcu, ktorý tento spôsob kúpy zmluvne akceptuje  s Obchodným centrom. 

V prípade vyššej ceny tovaru alebo služby kupovanej na poukážku, Kupujúci doplatí rozdiel priamo  Predajcovi. Z poukážky sa nevydáva. Poukážku nie je možné použiť opakovane alebo po uplynutí lehoty  jej platnosti. 

  1. Ochrana osobných údajov

Spoločnosť GALÉRIA MARTIN, s.r.o. v súlade s ust. § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných  údajov získava a spracúva osobné údaje Nákupcov poukážok v rozsahu meno, priezvisko, adresa, email,  tel. číslo a to na účely doručenia zakúpených poukážok, ako aj na reklamné a marketingové účely. 

Zakúpením poukážky udeľuje Nákupca poukážky v zmysle ust. § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane  osobných údajov spoločnosti GALÉRIA MARTIN, s.r.o. . súhlas na spracovanie jeho osobných údajov na  vyššie uvedené účely. Práva Nákupcu poukážky podľa ust. § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane  osobných údajov zostávajú zachované. 

  1. Reklamácia a záruka 

Reklamácia a záruka sa vzťahuje výlučne iba na papierovú verziu darčekovej poukážky (napr. nesprávna  tlač). Nekompletnosť zásielky papierovej poukážky alebo poškodenú papierovú poukážku je nutné  nahlásiť do 48 hodín na info@galeriamartin.sk

Ak chcete zakúpenú papierovú poukážku reklamovať, je potrebné kontaktovať Galériu Martin, s.r.o.  a následne ju zaslať adresu Galéria Martin, s.r.o., Námestie SNP 2, 036 01 Martin s priložením kópie potvrdenia o doručení od doručovateľa.  

Za reklamáciu tovaru alebo služby zakúpenej za poukážku zodpovedá výlučne predajca, u ktorého bola  poukážka uplatnená.  

  1. Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru 

Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014  Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru alebo odo dňa  uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči Právo na odstúpenie od zmluvy ste povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v  podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail). Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za  zachovanú, ak ste oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslali najneskôr v posledný deň lehoty. Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva (resp. zmluva o poskytovaní elektronického obsahu  nedodávaného na hmotnom nosiči) ruší od začiatku. V súlade s ust. §517 ods. 1 Občianskeho zákonníka  môže zákazník uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy a v takom prípade sa  zmluva ruší len v tejto časti. Náklady spojené s vrátením tovaru k nám znáša kupujúci. Kúpnu cenu Vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, ktorý ste nám uviedli. 

Pre dodržanie lehoty pre odstúpenie od zmluvy musí kupujúci odoslať prehlásenie o odstúpení v lehote  pre odstúpenie od zmluvy. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár k  odstúpeniu od zmluvy poskytovaný obchodným centrom. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci  na emailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach.  Obchodné centrum potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára. 

Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je Obchodné centrum povinné vrátiť prijaté peňažné  prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci poukážku odovzdá alebo preukáže, že tovar  predávajúcemu odoslal.

Poukážku musí vrátiť kupujúci Obchodnému centru nepoškodenú, neopotrebovanú a neznečistenú a  ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je Obchodné centrum oprávnené jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. 

Obchodné centrum je oprávnené odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, a jej  nedostupnosti. Obchodné centrum bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom emailovej  adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámení o odstúpenie od kúpnej zmluvy  všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to  rovnakým spôsobom, poprípade spôsobom určeným kupujúcim. 

10.Mimosúdne riešenie sporov 

Akékoľvek spory týkajúce sa týchto podmienok sa bude snažiť vyriešiť Obchodné centrum.  

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so  spôsobom, ktorým Obchodné centrum vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Obchodné  centrum porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho  (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak Obchodné centrum na  žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa  jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd. 

K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná  inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným  účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor  medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo  elektronicky na ars@soi.sk alebo adr.@soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu pre  riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je  možné využiť pri riešení sporov medzi Obchodným centrom a kupujúcim z kúpnej zmluvy. 

Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave,  internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho  parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o  zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských  sporov on-line).

Prílohy:  

Formulár na odstúpenie od zmluvy 

V Martine, 1. novembra 2022