Hore
Otváracie hodiny

Otváracie hodiny centra
Otváracie hodiny OC Galéria Martin

Obchody
Po – Ne : 8:00 – 20:00

Billa a dm drogeria
Po – So : 7:00 – 20:00, Ne 8:00 – 20:00

Reštauračne prevádzky
Po – Pia : od – 10:00, So – Ne od – 12:00

Klikni na „Viac“ kde nájdeš viac info

VIAC
Ako sa k nám dostať

OC Galéria Martin je dostupné autom, mestskou hromadnou dopravou, bicyklom aj peši.

Pešo
podchodom z Francisciho ulice, ďalej z ulice Daxnerova a z Námestia SNP.

Auto
OC Galéria Martin ponúka svojim návštevníkom bezplatné parkovanie na 2.  poschodí s prístupom z križovatky ulíc Mudroňova a Daxnerova

Pešo

podchodom z Francisciho ulice, ďalej z ulice Daxnerova a z Námestia SNP.

MHD zastávky

NEMOCNICA: 07, 10, 11, 12, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 31, 33, 34, 40, 41, 42, 44, 50, 51, 55, 56, 62
HOTEL TURIEC: 07, 10, 11, 12, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 31, 33, 34, 40, 41, 44, 50, 51, 52, 55, 56, 62

Vlak

8 minút pešo z vlakovej stanice Martin

VIAC
P Parkovanie

Auto

OC Galéria Martin ponúka svojim návštevníkom bezplatné parkovanie na 2.  poschodí s prístupom z križovatky ulíc Mudroňova a Daxnerova

Parkovisko je od 1.4.2018 spoplatnené

Automaty na platbu parkovacích lístkov nájdete pri vstupoch z parkoviska (eskalátory, výťahy) do OC Galéria Martin

Sadzobník parkoviska

Prvé dve hodiny:Zdarma
Každá ďalšia načatá hodina:1,50€

 

Bicykel

Cyklisti môžu svoje bicykle zaparkovať v stojanoch pri hlavnom vchode z Námestia SNP.

Nabíjacia stanica

Na parkovisku OC Galéria Martin sa nachádza nabíjacia stanica pre elektromobily prístupná v čase 7:00 – 21:00

Mapa obchodného centra
OC Galéria Martin

Nariadenia vlády platné od 30.10.2020

Milí zákazníci,

nižšie si môžete prečítať kompletný vestník obsahujúci nariadenia platné od 30.10.2020.

 

 

Vestník vlády Slovenskej republiky, Ročník 30 Čiastka 12 Vydaná 30. októbra 2020

OBSAH

 1. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa
 2. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, ktorou sa nariaďujú opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia
 3. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ktorou sa zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre Mesto Bánovce nad Bebravou

 

16  VYHLÁŠKA

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydáva podľa § 59b zákona túto vyhlášku, ktorou nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. e), s), x) a z) zákona tieto opatrenia pri ohrození verejného zdravia:

 • 1 Vstup do vnútorných a vonkajších priestorov zariadení

(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. e), s), x) a z) zákona sa v období od 2. novembra 2020 05:00 hod. do 9. novembra 2020 01:00 hod. z dôvodu ochrany života a zdravia všetkým prevádzkovateľom zariadení nariaďuje zakázať vstup osobám, okrem osôb podľa § 1 ods. 2, do vnútorných a vonkajších priestorov ich prevádzok.

(2) Zákaz podľa § 1 ods. 1 sa nevzťahuje na:

 1. a) osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“,
 2. b) osobu pôsobiacu v bezpečnostnom systéme Slovenskej republiky a osobu v štátnozamestnaneckom pomere, osobu vykonávajúcu prácu vo verejnom záujme a príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov plniacich úlohy na úseku krízového riadenia, krízových situácií, mimoriadnych udalostí, stavov tiesne, bezpečnostného manažmentu, ochrany kritickej infraštruktúry, ochrany verejného poriadku a obrany štátu, ktorý sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 28. októbra 2020 do 30. októbra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 28. októbra 2020 do 30. októbra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“,
 3. c) príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov pri plnení ich úloh,
 4. d) osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným v období od 2. novembra 2020 do 9. novembra 2020,
 5. e) osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 1. augusta 2020 do 15. októbra 2020,
 6. f) dieťa do desiatich rokov veku,
 7. g) osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,
 8. h) osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,
 9. i) osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra,
 10. j) osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,
 11. k) onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,
 12. l) osobu, ktorá má v čase celoplošného testovania antigénovými testami na ochorenie COVID-19 v období od 31. októbra 2020 do 1. novembra 2020 nariadenú izoláciu v domácom prostredí regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo nariadenú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast,
 13. m) vstup osoby do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska tejto osoby, a to v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt),
 14. n) vstup osoby do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia alebo preventívnej prehliadky,
 15. o) vstup do zariadenia za účelom vykonania testu na ochorenie COVID-19,
 16. p) vstup osoby na miesto, kde sa koná pohreb jej blízkej osoby, kde táto osoba má uzavrieť manželstvo alebo kde sa koná krst jej blízkej alebo príbuznej osoby,
 17. q) vstup žiaka nultého ročníka, prvého ročníka až štvrtého ročníka základnej školy a žiaka základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami vo všetkých ročníkoch, do základnej školy,
 18. r) vstup dieťaťa a žiaka do a zo zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
 19. s) vstup osoby do zariadenia v ktorom sídli poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, v prípade dieťaťa poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, s ktorým má táto osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, za účelom prevzatia potvrdenia o výnimke podľa prílohy.

(3) Za účelom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu podľa § 1 ods. 1 je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa § 1 ods. 2 písm. a) až r); do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.

(4) Predloženie dokladu podľa § 1 ods. 3 možno nahradiť v prípadoch podľa § 1 ods. 2 písm. e), g) až l) potvrdením o výnimke podľa prílohy, vystavenú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti; v prípade dieťaťa poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria.

 • 2 Vstup zamestnancov na pracoviská a do iných priestorov zamestnávateľa

(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. s), x) a z) zákona sa v období od 2. novembra 2020 05:00 hod. do 9. novembra 2020 01:00 hod. z dôvodu ochrany života a zdravia všetkým zamestnávateľom nariaďuje zakázať vstup zamestnancom, okrem zamestnancov podľa § 2 ods. 2, na pracoviská a do iných priestorov zamestnávateľa.

(2) Zákaz podľa § 2 ods. 1 sa nevzťahuje na:

 1. a) osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“,
 2. b) osobu pôsobiacu v bezpečnostnom systéme Slovenskej republiky a osobu v štátnozamestnaneckom pomere, osobu vykonávajúcu prácu vo verejnom záujme a príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov plniacich úlohy na úseku krízového riadenia, krízových situácií, mimoriadnych udalostí, stavov tiesne, bezpečnostného manažmentu, ochrany kritickej infraštruktúry, ochrany verejného poriadku a obrany štátu, ktorý sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 28. októbra 2020 do 30. októbra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 28. októbra 2020 do 30. októbra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“,
 3. c) osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným v období od 2. novembra 2020 do 9. novembra 2020,
 4. d) osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 1. augusta 2020 do 15. októbra 2020,
 5. e) dieťa do desiatich rokov veku,
 6. f) osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,
 7. g) osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,
 8. h) osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra,
 9. i) osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,
 10. j) onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,
 11. k) osobu, ktorá má v čase celoplošného testovania antigénovými testami na ochorenie COVID-19 v období od októbra 2020 do 1. novembra 2020 nariadenú izoláciu v domácom prostredí regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo nariadenú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast.

(3) Za účelom overenia, že sa na zamestnanca nevzťahuje zákaz vstupu podľa § 2 ods. 1 je zamestnávateľ oprávnený požadovať od zamestnanca vstupujúceho na pracovisko alebo do iných priestorov zamestnávateľa predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa § 2 ods. 2 písm. a) až k); do tohto dokladu je zamestnávateľ oprávnený nahliadnuť.

(4) Predloženie dokladu podľa § 2 ods. 3 možno nahradiť v prípadoch podľa § 2 ods. 2 písm. d), f) až k) potvrdením o výnimke podľa prílohy, vystavenú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má zamestnanec uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti; v prípade dieťaťa poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria.

(5) V prípade, keď zamestnávateľ zakáže zamestnancovi vstup na pracovisko alebo do iných priestorov zamestnávateľa podľa § 2 ods. 1, pričom zamestnanec nevie preukázať, že spĺňa niektorú z výnimiek podľa § 2 ods. 2, je toto odopretie vstupu považované za odopretie vstupu z dôvodu, že zamestnanec nespĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.11

 • 3 Spoločné ustanovenia

(1) Prevádzkovatelia zariadení a zamestnávatelia sú povinní na všetky vstupy viditeľne umiestniť oznam o zákaze vstupu a výnimkách zo zákazu vstupu podľa tejto vyhlášky.

(2) Prevádzkami sa na účel tejto vyhlášky rozumejú všetky verejné aj súkromné budovy a objekty, vrátane budov orgánov verejnej moci, prevádzkované za komerčným aj nekomerčným účelom, okrem domov, bytov a iných priestorov slúžiacich na bývanie.

 • 4 Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH, v r. hlavný hygienik Slovenskej republiky

1 § 5 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 

 

Príloha k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 16/2020 V. v. SR

Vzor     Potvrdenie o výnimke

Meno:

Priezvisko:

Dátum narodenia:

Menovaná/ý patrí do skupiny populácie, na ktoré sa vzťahuje výnimka z povinnosti preukazovať sa negatívnym

antigénovým alebo RT-PCR testom počas trvania obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania

v Slovenskej republike.

V ………………………………………..

Dňa : ………………………………….. …………………………………………………

pečiatka a podpis lekára VLD/VLDD

 


 

17   VYHLÁŠKA

Úradu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, ktorou sa nariaďujú opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydáva podľa § 59b zákona túto vyhlášku, ktorou nariaďuje podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona tieto opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia:

 • 1

(1) Podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona každej fyzickej osobe s trvalým alebo prechodným pobytom v okrese Michalovce a Sobrance, ktorá obdrží pozitívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí alebo v karanténnom ubytovacom zariadení na dobu 10 dní od obdržania výsledku. Po dobu izolácie podľa predchádzajúcej vety sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti.

(2) Osoba podľa § 1 ods. 1 je v súlade s § 51 ods. 1 písm. a) až d) zákona povinná:

 1. a) dodržiavať izoláciu v domácom prostredí alebo v karanténnom ubytovacom zariadení a dodržiavať opatrenia zamerané na obmedzenie fyzického kontaktu,
 2. b) o výsledku testu informovať telefonicky, mailom, alebo sms správou poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti; v prípade dieťaťa informovať poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria,
 3. c) denne sledovať vlastné príznaky typické pre ochorenie spôsobené COVID-19 (aspoň jedného z príznakov: kašeľ, dýchavičnosť, horúčka, strata chuti alebo čuchu),
 4. d) denné merať a zaznamenávať telesnú teplotu,
 5. e) dodržiavať prísnu hygienu rúk a nosenie rúšok,
 6. f) dodržiavať zákaz stretávania sa s inými osobami okrem osôb v spoločnej domácnosti, resp. objekte určenom na izoláciu v domácom prostredí,
 7. g) bezodkladne informovať o svojom prenosnom ochorení v prípade poskytnutia nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti v mieste izolácie alebo ústavnom zdravotníckom zariadení.

(3) Ak ide o maloletého, zodpovedá za plnenie povinností podľa odsekov 1 a 2 zákonný zástupca dieťaťa.

 • 2

(1) Izoláciu v domácom prostredí alebo v karanténnom ubytovacom zariadení osobe, ktorá obdŕžala pozitívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 ukončuje na základe posúdenia jej zdravotného stavu poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti; v prípade dieťaťa poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria.

(2) Izolácia nariadená osobe podľa § 1 ods.1 sa ukončuje po desiatich dňoch v prípade, že sa nevyskytli klinické príznaky v posledných 3 dňoch. Ak sa v priebehu izolácie objaví horúčka, alebo príznaky respiračnej infekcie, osoba je povinná kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup.

(3) Izolácia v domácom prostrední alebo v karanténnom ubytovacom zariadení sa nevzťahuje na čas spojený s:

 1. a) nevyhnutným poskytnutím zdravotnej starostlivosti,
 2. b) za účelom odberu biologického materiálu na mobilnom odberovom mieste.
 • 3

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

MUDr. Janka Stašková, MPH, v r. regionálna hygienička

 

18    VYHLÁŠKA

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ktorou sa zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre Mesto Bánovce nad Bebravou

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne (ďalej len „RÚVZ so sídlom v Trenčíne“) ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. e), § 48 ods. 4 písm. c), o) a § 59b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene  a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 ustanovuje:

 • 1

Zrušenie kontroly dodržiavania karanténnych opatrení izolácie v domácom prostredí osôb pozitívnych na  ochorenie COVID-19 ako aj všetkých osôb, ktoré boli v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 u obyvateľov bytových domov č. 782, 783, 784, 785/39, ul. K nemocnici, Bánovce nad Bebravou za  asistencie mestskej a štátnej polície a obmedzenie pohybu v rámci mesta Bánovce nad Bebravou. Z dôvodu pominutia dôvodov predmetu kontroly karanténnych opatrení izolácie sa zrušuje

 1. a) kontrola dodržiavania opatrení izolácie v domácom prostredí osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 ako aj všetkých osôb, ktoré boli v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 u obyvateľov bytových domov č. 782, 783, 784, 785/39, ul. K nemocnici, Bánovce nad Bebravou za asistencie mestskej a štátnej polície a obmedzenie pohybu v rámci mesta Bánovce nad Bebravou,
 2. b) povinnosť Mesta Bánovce nad Bebravou zabezpečiť dezinfekciu verejných priestranstiev v bezprostrednej blízkosti bytových domov č.782, 783, 784, 785/39, ul. K nemocnici, Bánovce nad Bebravou.
 • 2

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne č. 9/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre Mesto Bánovce nad Bebravou.

 • 3

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

MUDr. Ľudmila Bučková, MPH, v r. regionálna hygienička